Пређи на садржај

Стварно право

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Стварно право у објективном и субјективном смислу
Општи појам ствари
Саставни делови ствари, проста и сложена ствар, припадак ствари
Главна и споредна ствар
Плодови и производи ствари
Ствари ван и у промету
Збирна ствар
Дељиве и недељиве ствари
Процењиве и непроцењиве ствари
Бестелесне ствари
Потрошне и непотрошне ствари
Индивидуално и генерично одређене ствари
Заменљиве и незаменљиве ствари
Покретне и непокретне ствари
Правни значај поделе ствари на покретне и непокретне
Правило superficies solo cedit
Хартије од вредности
Глава 2
Појам и врсте државине
Римска и модерна концепција државине
Објект државине
Субјект државине
Искључива државина и судржавина
Стицање, пренос и губитак државине
Остале врсте државине
Заштита државине
Глава 3
Општа питања и правне карактеристике права својине
Нове теорије о праву својине
Право својине у Југославији
Стицање права својине на основу уговора са претходним власником
Стицање од невласника
Одржај
Прираштај
Окупација
Налаз изгубљене ствари
Налаз скривеног блага
Остали случајеви
Деривативно и оригинарно стицање својине
Престанак права својине
Заштита својине
Глава 3
Појам, назив и историјат сусвојине
Правни положај сувласника
Стицање сусвојине
Раскидање сувласничке заједнице
Глава 4
Општи појам заједничке својине
Заједничка својина брачних другова
Заједничка својина чланова породице
Заједничка својина санаследника на стварима у заоставштини
Заједничка својина породичне задруге
Случајеви заједничке својине као акцесорног права
Глава 5
Етажна својина
Појам, предмет и начин стицања етажне својине
Садржина права својине на посебном делу зграде
Права етажних власника на заједничким деловима зграде
Права етажних власника на земљишту на ком је града подигнута
Узајамни односи власника посебних делова зграде
Надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове
Глава 6
Појам и опште карактеристике стварних службености
Подела стварних службености
Стицање стварних службености
Престанак стварних службености
Заштита стварних службености
Важнија суседска права и стварне службености
Глава 7
Личне службености
Плодоуживање
Право употребе
Право становања
Глава 8
Појам и историјат заложног права
Правна природа заложног права
Врсте заложног права
Начела заложног права
Глава 9
Заложно право на покретним стварима
Заснивање заложног права на покретној ствари
Заложно-правни однос
Објект ручне залоге
Права залогопримца
Залогопримчеве обавезе
Права и обавезе залогодавца
Пренос заложног права и подзалога
Престанак заложног права на покретним стварима
Глава 10
Заложно право на правима
Залагање потраживања
Остваривање заложног права
Залагање осталих права
Појам права ретенције
Услови за заснивање права ретенције
Садржина права ретенције
Поређење између права ретенције и заложног права
Глава 11
Појам хипотеке
Прибављање хипотеке
Предмет хипотеке
Заложноправни однос
Права сопственика хипотековане непокретности
Пренос права и обавеза
Редослед хипотека
Престанак хипотеке
Глава 12
Појам и назив права прече куповине
Развој права прече куповине
Законско право прече куповине
Уговорно право прече куповине
Разлике између уговорног и законског права прече куповине
Право првенства
Право прекупа
Право прече куповине у принудној јавној продаји
Глава 13
Закупчево право
Станарско право
Историјски развој заштите закупаца станова
Садржина станарског права
Престанак станарског права
Глава 14
Земљишни регистри
Земљишно-књижни систем
Начела земљишно-књижног права
Права која се могу уписати у земљишне књиге
Укњижба
Предбележба
Забележба
Фикција апсолутне тачности
Тапијски систем
Јединствена евиденција