Stvarno pravo

Izvor: Викикњиге
Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj[uredi]

Glava 1
Stvarno pravo u objektivnom i subjektivnom smislu
Opšti pojam stvari
Sastavni delovi stvari, prosta i složena stvar, pripadak stvari
Glavna i sporedna stvar
Plodovi i proizvodi stvari
Stvari van i u prometu
Zbirna stvar
Deljive i nedeljive stvari
Procenjive i neprocenjive stvari
Bestelesne stvari
Potrošne i nepotrošne stvari
Individualno i generično određene stvari
Zamenljive i nezamenljive stvari
Pokretne i nepokretne stvari
Pravni značaj podele stvari na pokretne i nepokretne
Pravilo superficies solo cedit
Hartije od vrednosti
Glava 2
Pojam i vrste državine
Rimska i moderna koncepcija državine
Objekt državine
Subjekt državine
Isključiva državina i sudržavina
Sticanje, prenos i gubitak državine
Ostale vrste državine
Zaštita državine
Glava 3
Opšta pitanja i pravne karakteristike prava svojine
Nove teorije o pravu svojine
Pravo svojine u Jugoslaviji
Sticanje prava svojine na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom
Sticanje od nevlasnika
Održaj
Priraštaj
Okupacija
Nalaz izgubljene stvari
Nalaz skrivenog blaga
Ostali slučajevi
Derivativno i originarno sticanje svojine
Prestanak prava svojine
Zaštita svojine
Glava 3
Pojam, naziv i istorijat susvojine
Pravni položaj suvlasnika
Sticanje susvojine
Raskidanje suvlasničke zajednice
Glava 4
Opšti pojam zajedničke svojine
Zajednička svojina bračnih drugova
Zajednička svojina članova porodice
Zajednička svojina sanaslednika na stvarima u zaostavštini
Zajednička svojina porodične zadruge
Slučajevi zajedničke svojine kao akcesornog prava
Glava 5
Etažna svojina
Pojam, predmet i način sticanja etažne svojine
Sadržina prava svojine na posebnom delu zgrade
Prava etažnih vlasnika na zajedničkim delovima zgrade
Prava etažnih vlasnika na zemljištu na kom je grada podignuta
Uzajamni odnosi vlasnika posebnih delova zgrade
Nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove
Glava 6
Pojam i opšte karakteristike stvarnih službenosti
Podela stvarnih službenosti
Sticanje stvarnih službenosti
Prestanak stvarnih službenosti
Zaštita stvarnih službenosti
Važnija susedska prava i stvarne službenosti
Glava 7
Lične službenosti
Plodouživanje
Pravo upotrebe
Pravo stanovanja
Glava 8
Pojam i istorijat založnog prava
Pravna priroda založnog prava
Vrste založnog prava
Načela založnog prava
Glava 9
Založno pravo na pokretnim stvarima
Zasnivanje založnog prava na pokretnoj stvari
Založno-pravni odnos
Objekt ručne zaloge
Prava zalogoprimca
Zalogoprimčeve obaveze
Prava i obaveze zalogodavca
Prenos založnog prava i podzaloga
Prestanak založnog prava na pokretnim stvarima
Glava 10
Založno pravo na pravima
Zalaganje potraživanja
Ostvarivanje založnog prava
Zalaganje ostalih prava
Pojam prava retencije
Uslovi za zasnivanje prava retencije
Sadržina prava retencije
Poređenje između prava retencije i založnog prava
Glava 11
Pojam hipoteke
Pribavljanje hipoteke
Predmet hipoteke
Založnopravni odnos
Prava sopstvenika hipotekovane nepokretnosti
Prenos prava i obaveza
Redosled hipoteka
Prestanak hipoteke
Glava 12
Pojam i naziv prava preče kupovine
Razvoj prava preče kupovine
Zakonsko pravo preče kupovine
Ugovorno pravo preče kupovine
Razlike između ugovornog i zakonskog prava preče kupovine
Pravo prvenstva
Pravo prekupa
Pravo preče kupovine u prinudnoj javnoj prodaji
Glava 13
Zakupčevo pravo
Stanarsko pravo
Istorijski razvoj zaštite zakupaca stanova
Sadržina stanarskog prava
Prestanak stanarskog prava
Glava 14
Zemljišni registri
Zemljišno-knjižni sistem
Načela zemljišno-knjižnog prava
Prava koja se mogu upisati u zemljišne knjige
Uknjižba
Predbeležba
Zabeležba
Fikcija apsolutne tačnosti
Tapijski sistem
Jedinstvena evidencija