Пређи на садржај

Грађанско право

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Увод у грађанско право, општи део грађанског права и посебни делови
Грађанско право - назив и појам
Систематика савременог грађанског права
Модерно грађанско право
Глава 2
Право у објективном и право у субјективном смислу
Појам грађанског права, његови саставни делови и опште карактеристике
Предмет грађанског права
Метод грађанског права
Глава 3
Појам извора грађанског права
Закон као извор грађанског права
Судска пракса
Обичај
Правна наука
Глава 4
Упоредноправни положај југословенског грађанског права
Историјске основе југословенског грађанског права
Рецепција римског права
Развој науке грађанског права
Глава 5
Породица грађанског права
Грађанско право и правне области
Грађанско право и јавно и приватно право
Грађанско право и грађанско процесно право
Грађанско право и колизионо право
Међународно грађанско право
Глава 6
Субјекти права
Физичка лица и њихова правна способност
Пословна способност физичких лица
Деликтна способност физичких лица
Атрибути физичких лица
Глава 7
Правна лица, појам и карактеристике
Начело правне раздвојености и самосталности
Функције правног лица
Врсте правних лица
Елементи правног лица
Правна, пословна и деликтна способност правних лица
Настанак и престанак правних лица
Учење о правним лицима
Глава 8
Појам субјективних грађанских права
Имовинска и неимовинска права
Преносива и непреносива права
Апсолутна права
Релативна облигациона права
Преображајна права
Глава 9
Стварна права
Ауторско право
Проналазачко право
Право на узорак и модел
Остала интелектуална права
Социјализација грађанског права
Глава 10
Појам имовине
Функције имовине
Карактеристике имовине
Глава 11
Правне чињенице
Правне претпоставке и фикције
Застарелост
Застој застаревања
Прекид застаревања
Преклузија
Права ограниченог трајања
Одржај
Глава 12
Правни промет и врсте правног промета
Универзална и сингуларна сукцесија
Транслативни и конститутивни пренос
Оригинарно и деривативно стицање
Основ и начин стицања
Персонална и реална суброгација
Глава 13
Појам правног посла
Правне радње сличне правним пословима
Изјава воље
Тумачење изјаве воље
Предмет правног посла
Кауза
Глава 14
Једнострани и двострани правни послови
Теретни и доброчини правни послови
Правни послови обвезивања и располагања
Каузални и апстрактни правни послови
Формални и неформални правни послови
Правни послови међу живима и за случај смрти
Фидуцијарни правни послови
Важније врсте уговора
Глава 15
Непостојећи правни послови
Ништави правни послови
Рушљиви правни послови
Последице неважности правних послова
Побијање правних послова
Глава 16
Услов
Рок
Налог
Глава 17
Појам, опште карактеристике и историјски осврт
Уговорно заступништво
Законско заступништво
Статутарно заступништво
Судско заступништво
Глава 18
Грађанскоправни деликти
Појам и врсте штете
Кривица штетника
Одговорност за другог
Објективна одговорност за штету
Узрочна веза
Накнада штете
Глава 19
Повреда субјективног права
Правозаштитни захтев и правозаштитна радња
Приговори
Превентивна и реактивна заштита
Судска заштита
Вансудска заштита
Поређење судске и самозаштите