Пређи на садржај

Компанијско право

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Увод
Одређење компанијског права
Однос компанијског права и сродних грана права
Извори компанијског права
Историјат компанијског права
Глава 2
Привредн и непривредни субјекти - појам и класификације
Трговачки (привредни) субјекти
Глава 3
Привредно друштво и конститутивни интереси
Лица са дужностима према привредном друштву
Тужбе у компанијском праву
Истовремена индивидуална и колективна тужба
Глава 4
Ортачко друштво
Интерни односи између ортака друштва и ортака са друштвом
Екстерни односи друштва и ортака
Престанак орташтва и иступање ортака из друштва
Престанак ортачког друштва
Глава 5
Командитно друштво
Оснивање друштва
Интерни односи између ортака
Располагање уделом у друштву
Екстерни односи друштва и ортака
Престанак друштва, престанак статуса и промена правне форме
Командитно друштво на акције
Компаније са неограниченом одговорношћу у англосаксонској пракси
Тајно (тихо) друштво
Фактичко и de facto друштво
Глава 6
Друштво са ограниченом одговорношћу
Оснивање друштва
Обавезе чланова друштва
Основни капитал
Удели
Статусна и имовинска права чланова друштва
Спорови међу члановима друштва и права мањинских чланова
Транспарентност
Органи
Престанак својства члана
Престанак друштва са ограниченом одговорношћу
Д.О.О. у англосаксонској пракси
Ортаклуци са ограниченом одговорношћу у англосаксонској пракси
Глава 7
Акционарско друштво
Конститутивни акти
Улог
Врсте акционарских друштава
Појам, врсте и одржање основног капитала друштва
Реорганизација капитала и акција акционарског друштва
Принципи расподеле компанијске моћи у акционарском друштву
Скупштина акционарског друштва
Системи управљања акционарским друштвом
Функције надзора
Секретар акционарског друштва
Транспарентност
Престанак акционарског друштва
Извештавање отворених друштава
Привилеговане информације и њихова заштита
Преузимање отворених друштава
Глава 8
Емитовање серијских хартија од вредности
Акције
Обвезнице
Варанти
Остале серијске хартије од вредности
Емисија обвезница и краткорочних хартија од вредности
Финансијски инструменти
Глава 9
Начело равноправног третмана акционара
Статусна права акционара
Имовинска права акционара
Принцип већине и заштита мањине
Права мањинских акционара
Стицање и располагање имовином велике вредности
Глава 10
Пословне банке
Поједностављено акционарско друштво
Регулисано тржиште финансијских инструмената и МТП-а
Инвестициона друштва
Централни регистар
Акционарска друштва запослених
Глава 11
Народна банка
Комисија за хартије од вредности
Друштво за управљање инвестиционим
Инвестициони фондови
Друштва за осигурање
Задружна друштва
Друштва слободних професија
Глава 12
Држава као предузетник
Неке форме обављања делатности јавног сектора
Држава и атрактивност форми друштава капитала
Глава 13
Форме привредног друштва
Глава 14
Повезивање путем капитал учешћа и/или уговора
Концерн
Холдинг
Трагови и облици капитал учешћа
Узајамна капитал учешћа
Заједничко деловање
Уговори о контроли и управљању
Функционисање повезаних друштава
Остале форме повезивања
Врсте повезивања друштава
Глава 15
Појам и врсте статусних промена
Редован поступак статусне промене
Поједностављени поступак спровођења статусне промене
Промена основног капитала и нераспоређена имовина и обавезе
Упис у регистар статусне промене и правно дејство уписа
Заштита права чланова друштва преносиоца
Заштита трећих лица
Глава 16
Привредне коморе
Задружни савези
Глава 17
Престанак привредног друштва - терминологија
Престанак привредног друштва - општа питања
Врсте ликвидације
Реорганизација привредног друштва - алтернатива стечају
Судска управа или управа управног органа и лична управа
Ликвидација инсолвентног друштва од стране суда
Стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање
Глава 18
Европска компанија
Европска економска интересна групација
Европска задруга