Пређи на садржај

Међународно јавно право

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Појам међународног права
Настанак и развој међународног права
Доктрина међународног права
Однос унутрашњег и међународног права на теоријском нивоу
Однос унутрашњег и међународног права у светлости праксе
Синтетички осврт
Глава 2
Формални извори међународног права
Међународни уговори
Обичајна правна правила
Општа правна начела призната од стране просвећених народа
Судска пракса
Теорија - учења најпозванијих стручњака
Начело правичности
Једнострани правни акти државе
Акти међународних организација
Меко право
Хијерархија формалних извора права
Кодификација обичајног права
Глава 3
Појам субјективитета у међународном јавном праву
Облици испољавања субјективитета у међународном праву
Подела субјеката међународног права
Субјекти у позитивном међународном праву
Положај индивидуе у међународном праву
Глава 4
Појам државе у међународном праву
Врсте држава
Сложене државе
Настанак нових држава
Настанак нових држава на простору СФРЈ
Кондоминијум
Територијални ентитети и државе под међународном контролом
Нетериторијални ентитети са елементима субјективитета
Случајеви sui generis
Признање држава
Признање влада
Глава 5
Основна права и обавезе држава
Обавеза држава да се уздрже од претње или употребе силе
Обавеза решавања међународних спорова мирним средствима
Право на самоодбрану
Забрана интервенције у унутрашње и спољне послове
Обавеза држава да сарађују у складу са Повељом УН
Обавеза савесног испуњавања обавеза
Надлежност државе у међународном праву
Основни међународноправни принципи за одређивање надлежности
Облици надлежности државе
Имунитет страних држава
Глава 6
Општи појам међународноправне одговорности државе
Врсте међународноправне одговорности
Основ грађанске одговорности
Услови за грађанску одговорност државе
Облици одговорности државе
Природа и обим накнаде за кршење обавеза
Појам сукцесије држава
Сукцесија и међународноправни континуитет
Правна природа сукцесије
Правила о сукцесији држава
Глава 7
Унутрашњи органи за одржавање међународних односа
Спољашњи органи за одржавање међународних односа
Конзули
Појам и карактеристике мултилитералне дипломатије
Сталне мисије при међународним организацијама
Функције сталне мисије
Делегације при органима међународне организације
Посматрачи при органима УН и на конференцијама
Глава 8
Општи појам границе у међународном праву
Државне границе
Начини стицања и губитка државне територије
Цесија
Ефективна мирна окупација
Судске одлуке
Одлуке међународних организација и других међународних тела
Прираштај
Сукцесија
Одрицање
Стицање поморске територије
Глава 9
Појам међународних службености
Подела међународних службености
Престанак службености
Употреба међународних река
Ванпловидбено коришћење међународних водних токова
Међународно јавно право/Глава 10
Поморска област и извори права мора
Полазна или базна линија
Унутрашње морске воде
Архипелашко море
Територијално море
Спољни морски појас
Епиконтинентални појас
Искључива економска зона
Међународна зона
Отворено море
Морско разбојство или пиратерија
Затворена или полузатворена мора
Необалне државе и државе у неповољном географском положају
Научно истраживање мора
Мореузи
Морски канали
Глава 11
Ваздушна област - теорија међународног права
Правни режим међународне ваздушне пловидбе
Положај ваздухоплова
Поларне области
Појам космичког пространства
Правни режим космоса
Глава 12
Облици и називи међународних уговора
Уговорне стране
Процес закључивања међународних уговора
Начини изражавања пристанка на обавезивање уговором
Регистровање и депоновање уговора
Примена међународних уговора
Обавезна снага међународних уговора
Дејство уговора
Тумачење међународних уговора
Поништај уговора
Престанак дејства и суспензија уговора
Глава 13
Појам међународних организација
Настанак и основне карактеристике Уједињених Нација
Чланство у Организацији Уједињених Нација
Организациона структура УН
Регионалне организације
Позиција регионалних организација у систему Повеље УН
Природа и границе надлежности у светлости Повеље УН
Специјализоване агенције
Природа и карактеристике специјализованих агенција
Позиција специјализованих агенција у систему УН
Глава 14
Мирно решавање спорова
Дипломатска средства
Међународни судски органи
Глава 15
Право оружаних сукоба
Појам оружаног сукоба
Учесници у оружаном сукобу
Подручје оружаних операција
Фундаментални принципи права оружаних сукоба
Ограничења у погледу средстава и метода ратовања
Забрањени методи ратовања
Статус цивила и лица hors de combat
Правила о заштити бораца који не учествују у непријатељствима
Правила о заштити појединих категорија цивилног становништва
Ефективност права оружаних сукоба
Одговорност за кршење права оружаних сукоба
Окончање оружаног сукоба