Пређи на садржај

Криминологија

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
О интересовању за злочин
Значај научне перспективе за проучавање злочина
Преглед основних појмова
Криминолошка литература
Глава 2
Појам и предмет криминологије
Подела дефиниција криминологије по обиму
Подела дефиниција криминологије по значењу
Дефиниција криминологије и њене битне црте као науке
Предмет криминологије
Злочин као предмет криминологије
Злочин и девијантност
Место криминологије у систему наука
Криминологија и криминолошке дисциплине
Значај криминологије
Положај и улога криминолога
Глава 3
Метод и методологија
Појам и врсте научног истраживања
Поступак научног сазнања
Метод и предмет истраживања
Метод и теорија
Поделе криминолошких метода
Метод проучавања појединачних случајева
Методи "средњег обима"
Триангулација метода
Глава 4
Примена статистике у криминологији
Статистичке евиденције криминалитета
Тамна бројка криминалитета
Бројка преувеличавања
Значај примене статистике у криминологији
Глава 5
Подела теорија и рана објашњења злочина
Класична оријентација у криминологији
Зачетници и најзначајнији представници
Основе учења и критика класичне школе
Савремени неокласицизам
Десни реализам
Глава 6
Позитивистичка оријентација у криминологији
Картографска школа
Антрополошка, италијанска школа
Претходници: физиогномичари и френолози
Лобросо
Гарофало
Фери
Глава 7
Биолошка схватања; Злочин и физичка конституција
Утицај генетских фактора
Општи осврт на биолошка схватања
Психолошка схватања; Психоаналитичка објашњења
Теорије интелигенције
Ејсенкова теорија личности
Психопатија и злочин
Оцена психолошких теорија
Глава 8
Социолошка схватања; Школа друштвене средине
Социолошка школа, вон Лист
Теорија историјског материјализма
Чикашка школа и следбеници
Еколошка теорија
Теорије културног конфликта и раскорака
Теорије о учењу
Теорије друштвеног притиска
Контролне теорије
Глава 9
Нова друштвена одбрана
Интеракционизам и теорија етикетирања
Радикална криминологија
Феминистички приступ
Глава 10
Теорија рационалног избора
Нове теорије животне средине
Теорије културалне криминологије
Теорија о мушкости
Теорије о постиђивању и комунитарном поретку
Теорије животног циклуса
Интегративне теорије
Триангулација теорија
Глава 11
Феноменолошка димензија криминалне појаве
Државе са високом стопом криминалитета
Државе са ниском стопом криминалитета
Структура и тенденције криминалитета у Србији
Прогнозирање криминалитета као масовне појаве
Глава 12
Типологија дела и учинилаца
Насилнички криминалитет: појам и корени насиља
Облици насилничког криминалитета
Имовински криминалитет: појам и реаговање грађана
Врсте имовинског криминалитета
Ситуациони и конвенционални имовински криминалитет
Криминалитет белог оковратника и корпорација
Организовани криминалитет
Политички криминалитет
Тероризам
Саобраћајни криминалитет
Глава 13
Етиолошка димензија криминалне појаве
Спољни амбијентални чиниоци
Дејство криминогених фактора у раздобљима релативног друштвеног мира
Дејство криминогених фактора у раздобљима социјалних потреса
Унутрашњи индивидуални чиниоци
Личност преступника
Болести зависности
Недостатак самоконтроле
Криминална каријера
Виктимолошка димензија криминалне појаве
Деликти без жртве
Глава 14
Видови реакције друштва на злочин
Имиџ злочина и митови о њему
Неформална реакција
Страх од злочина
Неформална контрола од стране заједнице
Колективни одговор на злочин
Формална реакција
Глава 15
Одређивање граница кривичне репресије
Хиперинкриминализација
Декриминализација
Инкриминализација
Одређивање оштрине кривичне репресије
Глава 16
Настанак модерне полиције
Врсте и области полицијске активности
Стратегије полицијског деловања
Дискрециона оцена; Противречност захтева и сукоб улога
Полиција и примена принуде
Опасности занимања
Стрес и поткултура полицајаца
Замерке полицијским органима
Приватизација послова безбедности
Научна истраживања о полицији
Глава 17
Судови и изрицање кривичних санкција
Тенденције у изрицању кривичних санкција
Врсте и тежина изречених кривичних санкција
Замерке деловању судова
Однос запрећених и изречених санкција
Независност судства
Глава 18
Казнене установе и контрола криминалитета
Настанак казне затвора и пенитенцијарних установа
Стање у првим заводима и њихови реформатори
Системи ћелијског осамљења
Комбиновани, прогресивни систем
Ресоцијализација као сврха кажњавања
Индивидуализација у извршењу казне
Хумано поступање са осуђеницима
Глава 19
Оспоравање казне затвора
Циљ лишавања слободе
Негативан утицај на осуђеника
Трајање казне
Једна или више врста казни затварања
Пренатрпаност завода и цена извршења
Заводске побуне и насиље међу осуђеницима
Проблем постпеналне помоћи
Критике филозофије третмана
Глава 20
Начини за превазилажење кризе
Врсте установа према степену обезбеђења
Појам отворених установа
Избор осуђеника за отворене установе
Алтернативе казни затвора
Будућност казне затвора
Глава 21
Формална социјална контрола и гарантовање права човека
Значај кругова одговорности
Реститутивна и ресторативна правда
Два приступа поступку према малолетницима
Контрола криминалитета као глобални проблем