Kompanijsko pravo

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj[uredi]

Glava 1
Uvod
Određenje kompanijskog prava
Odnos kompanijskog prava i srodnih grana prava
Izvori kompanijskog prava
Istorijat kompanijskog prava
Glava 2
Privredn i neprivredni subjekti - pojam i klasifikacije
Trgovački (privredni) subjekti
Glava 3
Privredno društvo i konstitutivni interesi
Lica sa dužnostima prema privrednom društvu
Tužbe u kompanijskom pravu
Istovremena individualna i kolektivna tužba
Glava 4
Ortačko društvo
Interni odnosi između ortaka društva i ortaka sa društvom
Eksterni odnosi društva i ortaka
Prestanak ortaštva i istupanje ortaka iz društva
Prestanak ortačkog društva
Glava 5
Komanditno društvo
Osnivanje društva
Interni odnosi između ortaka
Raspolaganje udelom u društvu
Eksterni odnosi društva i ortaka
Prestanak društva, prestanak statusa i promena pravne forme
Komanditno društvo na akcije
Kompanije sa neograničenom odgovornošću u anglosaksonskoj praksi
Tajno (tiho) društvo
Faktičko i de facto društvo
Glava 6
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Osnivanje društva
Obaveze članova društva
Osnovni kapital
Udeli
Statusna i imovinska prava članova društva
Sporovi među članovima društva i prava manjinskih članova
Transparentnost
Organi
Prestanak svojstva člana
Prestanak društva sa ograničenom odgovornošću
D.O.O. u anglosaksonskoj praksi
Ortakluci sa ograničenom odgovornošću u anglosaksonskoj praksi
Glava 7
Akcionarsko društvo
Konstitutivni akti
Ulog
Vrste akcionarskih društava
Pojam, vrste i održanje osnovnog kapitala društva
Reorganizacija kapitala i akcija akcionarskog društva
Principi raspodele kompanijske moći u akcionarskom društvu
Skupština akcionarskog društva
Sistemi upravljanja akcionarskim društvom
Funkcije nadzora
Sekretar akcionarskog društva
Transparentnost
Prestanak akcionarskog društva
Izveštavanje otvorenih društava
Privilegovane informacije i njihova zaštita
Preuzimanje otvorenih društava
Glava 8
Emitovanje serijskih hartija od vrednosti
Akcije
Obveznice
Varanti
Ostale serijske hartije od vrednosti
Emisija obveznica i kratkoročnih hartija od vrednosti
Finansijski instrumenti
Glava 9
Načelo ravnopravnog tretmana akcionara
Statusna prava akcionara
Imovinska prava akcionara
Princip većine i zaštita manjine
Prava manjinskih akcionara
Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti
Glava 10
Poslovne banke
Pojednostavljeno akcionarsko društvo
Regulisano tržište finansijskih instrumenata i MTP-a
Investiciona društva
Centralni registar
Akcionarska društva zaposlenih
Glava 11
Narodna banka
Komisija za hartije od vrednosti
Društvo za upravljanje investicionim
Investicioni fondovi
Društva za osiguranje
Zadružna društva
Društva slobodnih profesija
Glava 12
Država kao preduzetnik
Neke forme obavljanja delatnosti javnog sektora
Država i atraktivnost formi društava kapitala
Glava 13
Forme privrednog društva
Glava 14
Povezivanje putem kapital učešća i/ili ugovora
Koncern
Holding
Tragovi i oblici kapital učešća
Uzajamna kapital učešća
Zajedničko delovanje
Ugovori o kontroli i upravljanju
Funkcionisanje povezanih društava
Ostale forme povezivanja
Vrste povezivanja društava
Glava 15
Pojam i vrste statusnih promena
Redovan postupak statusne promene
Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene
Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze
Upis u registar statusne promene i pravno dejstvo upisa
Zaštita prava članova društva prenosioca
Zaštita trećih lica
Glava 16
Privredne komore
Zadružni savezi
Glava 17
Prestanak privrednog društva - terminologija
Prestanak privrednog društva - opšta pitanja
Vrste likvidacije
Reorganizacija privrednog društva - alternativa stečaju
Sudska uprava ili uprava upravnog organa i lična uprava
Likvidacija insolventnog društva od strane suda
Stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje
Glava 18
Evropska kompanija
Evropska ekonomska interesna grupacija
Evropska zadruga