Međunarodno krivično pravo

Izvor: Викикњиге
Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj[uredi]

Glava 1
Pojam međunarodnog krivičnog prava
Pravne pretpostavke za nastanak i razvoj MKP
Osnovne karakteristike MKP
Odnos međunarodnog krivičnog prava i drugih grana prava
Glava 2
Opšti principi međunarodnog krivičnog prava
Princip zakonitosti
Princip individualne i subjektivne krivične odgovornosti
Princip nezastarevanja
Glava 3
Formalni izvori opšteg materijalnog međunarodnog krivičnog prava
Formalni izvori međunarodnog krivičnog procesnog prava
Formalni izvori MKP u Statutu Stalnog međunarodnog krivičnog suda
Glava 4
Zločin agresije
Ratni zločini
Zločini protiv čovečnosti
Zločin genocida
Ostali međunarodni zločini
Glava 5
Osnovi za isključenje krivične odgovornosti
Mentalno oboljenje
Opijenost
Samoodbrana
Prinuda i stanje nužde
Zabluda
Ostali eventualni osnovi
Glava 6
Osnovi koji ne isključuju odgovornost
Princip Tu Quoque
Naredba pretpostavljenog