Krivično pravo

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj[uredi]

Opšti deo[uredi]

Glava 1
Pojam krivičnog prava
Pojam krivičnog zakona i zakonodavstva
Mesto krivičnog prava u pravnom sistemu
Krivično pravo i moral
Međunarodno krivično pravo
Osnovna načela krivičnog prava
Razvoj krivičnog prava
Izvori krivičnog prava
Tumačenje u krivičnom pravu
Analogija u krivičnom pravu
Nauka krivičnog prava i njen odnos sa ostalim naukama
Glava 2
Krivičnopravna zaštita
Opšti problemi krivičnopravne zaštite
Shvatanja o legitimnosti krivičnopravne zaštite
Usmerenost i granice krivičnopravne zaštite
Vremensko važenje krivičnog zakona
Prostorno važenje krivičnog zakonodavstva
Glava 3
Opšti pojam krivičnog dela
Određivanje opšteg pojma krivičnog dela
Međusobni odnos pojedinih elemenata opšteg pojma krivičnog dela
Glava 4
Pojam i funkcije radnje krivičnog dela
Vrste radnje krivičnog dela
Posledica
Uzročna veza
Glava 5
Predviđenost u krivičnom zakonu
Biće i elementi bića krivičnog dela
Uslovi kažnjivosti
Subjekt krivičnog dela
Objekt krivičnog dela
Društvena opasnost
Glava 6
Pojam protivpravnosti i odnos sa predviđenošću u zakonu
Delo malog značaja
Nužna odbrana
Krajnja nužda
Ostali osnovi isključenja protivpravnosti
Glava 7
Pojam krivice
Normativna i psihološka teorija krivice
Umišljaj
Nehat
Neuračunljivost
Bitno smanjena uračunljivost
Stvarna zabluda
Pravna zabluda
Sila i pretnja
Actiones liberae in causa
Odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom
Odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe i drugih sredstava javnog informisanja
Odgovornost pravnog lica za krivična dela
Glava 8
Načelna pitanja kažnjivosti nedovršenog krivičnog dela
Pripremanje krivičnog dela
Pojam i vrste pokušaja krivičnog dela
Kažnjavanje za pokušaj
Nepodoban pokušaj
Dobrovoljni odustanak
Glava 9
Vreme izvršenja krivičnog dela
Mesto izvršenja krivičnog dela
Podela krivičnog dela s obzirom na radnju i posledicu
Druge podele krivičnih dela
Podela na opšta i politička krivična dela
Glava 10
Pojam i vrste sticaja
Prividni idealni sticaj
Prividni realni sticaj
Složeno krivično delo
Kolektivno krivično delo
Produženo krivično delo

Glava 11

Pojam i vrste saučesništva
Pravna priroda saučesništva
Saizvršilaštvo
Podstrekavanje
Pomaganje
Odgovornost saučesnika za krivično delo
Glava 12
Pojam krivične sankcije
Vrste krivičnih sankcija
Glava 13
Pojam kazne
Opravdanje i svrha kazne
Vrste kazni
Sistem kazni
Opšta pitanja kazne lišenja slobode
Kazna zatvora u srpskom krivičnom pravu
Uslovni otpust
Pojam i sistemi novčane kazne
Novčana kazna u srpskom krivičnom pravu
Rad u javnom interesu
Oduzimanje vozače dozvole
Glava 14
Odmeravanje kazne
Pojam i vrste odmeravanja kazne
Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti
Ublažavanje kazne
Oslobođenje od kazne
Povrat
Odmeravanje kazne za krivična dela u sticaju
Odmeravanje kazne osuđenom licu
Uračunavanje pritvora i ranije kazne
Glava 15
Pojam i svrha mere upozorenja
Nastanak i sistemi uslovne osude
Mehanizam funkcionisanja uslovne osude u srpskom krivičnom pravu
Uslovi za izricanje uslovne osude
Opozivanje uslovne osude
Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
Sudska opomena
Glava 16
Nastanak mera bezbednosti
Pojam i svrha mera bezbednosti
Vrste i sistem mera bezbednosti u našem krivičnom pravu
Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi
Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi
Obavezno lečenje narkomana
Obavezno lečenje alkoholičara
Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti
Zabrana upravljanja motornim vozilom
Oduzimanje predmeta
Proterivanje stranca iz zemlje
Javno objavljivanje presude
Mera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim
Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama
Glava 17
Osnov i način oduzimanja imovinske koristi
Zaštita oštećenog
Oduzimanje imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela
Nastupanje pravnih posledica osude
Vrste pravnih posledica osude
Početak i trajanje pravnih osledica osude
Pojam i dometi rehabilitacije
Sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije
Glava 18
Amnestija
Pomilovanje
Pojam zastarelosti
Zastarelost krivičnog gonjenja
Zastarelost izvršenja krivičnih sankcija
Glava 19
Krivičnopravni status maloletnih učinilaca u našem krivičnom pravu
Sankcije za maloletnike u našem krivičnom pravu i njihove specifičnosti
Vaspitne mere upozorenja i usmeravanja
Vaspitne mere pojačanog nadzora
Zavodske vaspitne mere
Obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom
Maloletnički zatvor
Uslovni otpust maloletnih učinilaca
Primena vaspitnih mera na punoletna lica koja su izvršila krivično delo kao maloletnici
Primena vaspitnih mera na mlađe punoletne učinioce krivičnih dela

Posebni deo[uredi]

Glava 1