Pisanje i slanje pisma

Izvor: Викикњиге
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Primeri pravilno popunjenih obrazaca[uredi]

1. Nalog za uplatu – Obrazac namenjen za uplatu određenog novčanog iznosa na tekući račun fizičkog ili pravnog lica Nalogzauplatu.jpg

2. Polazni telegram – Obrazac za prenos telegrafskog saopštenja Polazni_telegram.jpg

3. Potvrda o prijemu pošiljke – Obrazac koji obavezno popunjava pošiljalac pri predaji pošiljke sa posebnom uslugom Potvrda_o_prijemu_posiljke.jpg

4. Uputnički telegram – Obrazac namenjen prenosu određenog novčanog iznosa telegrafskim putem Uputnicki telegram.jpg

5. Potvrda o uplati poštanske uputnice - Obrazac namenjen prenosu određenog novčanog iznosa u rokovima identičnim za prenos i uručenje pismonosnih pošiljaka
Potvrda_o_uplati_postanske_uputnice.jpg

6. Povratnica – Izveštaj o uručenju poštanske pošiljke
Povratnica.jpg

7. Prijemni list sa sprovodnicom – Obrazac koji pošiljalac obavezno popunjava prilikom predaje paketske pošiljke na prenos Prijemni_list_sa_sprovodnicom.jpg

8. PostNet uputnica - Obrazac namenjen prenosu određenog novčanog iznosa elektronskim putem PostNet_uputnica.jpg

9. Nalog za uplatu u korist tekućeg računa – Nalog namenjen za uplatu određenog novčanog iznosa na tekući račun fizičkog lica Nalog za uplatu u korist tekuceg racuna.jpg

10. Nalog za isplatu sa tekućeg računa – Obrazac namenjen za podizanje gotovine sa tekućeg računa fizičkog lica Nalog_za_isplatu_sa_tekuceg_racuna.jpg

Adresiranje pismonosnih pošiljaka[uredi]

Na svakoj pošiljci mora biti označena čitko i jasno adresa primaoca koja sadrži sve podatke za brzu i tačnu otpremu i uručenje pošiljke. Adresa primaoca mora biti ispisana, označena ili nalepljena (osim na vrednosne pošiljke za koje se upotrebljava posebna ambalaža za zatvaranje) na desnom delu adresne strane pošiljke i mora biti paralelna sa njenom dužom stranom.

Podaci u adresi pošiljke moraju da budu naznačeni jedan ispod drugog i to na sledeći način:
1. Ime i prezime ili naziv primaoca
2. Ulica, kućni broj ulaza, sprat, broj stana ili poštanski pregradak sa brojem, vojna pošta sa brojem, odnosno vojna ekspedicija sa brojem, selo, naselje, zaseok ili oznaka post-restant
3. Poštanski broj, naziv odredišne pošte i adresni kod
4. odredišna zemlja za pošiljke u međunarodnom saobraćaju.
Poštanski broj, naziv odredišne pošte i adresni kod moraju biti ispisani prema zvaničnim nazivu pošte. Spisak pošta sa poštanskim brojevima je istaknut u svim poštanskim jedinicama.

Primer pravilno adresovane dopisnice
Primer pravilno adresovanog običnog pisma


Na pošiljci koja glasi na primaoca koji je podstanar, u adresi, pored imena i prezimena primaoca, moraju da budu naznačeni i ime i prezime stanodavca. U unutrašnjem saobraćaju pošiljke se adresuju ćirilicom ili latinicom, a u međunarodnom poštanskom saobraćaju samo latinicom. Pošiljka za inostranstvo može biti adresovana i pismom zemlje odredišta, pod uslovom da su latinicom ispisani odredišna pošta i naziv odredišne zemlje.

Primer pravilno adresovanog avionskog koverta

Adresa i ostali podaci na ispravama ne mogu se popunjavati grafitnom olovkom. Na svim pošiljkama sa posebnim uslugama, kao i post-ekspres pošiljkama, obavezna je adresa pošiljaoca, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno "za konkurs", "licitaciju" i sl.. Adresa pošiljaka upućenih na "post-restant" treba da sadrži, pored pune adrese pošiljaoca, i ime i prezime primaoca pošiljke. Ako na pošiljci nije označeno mesto za adresu pošiljaoca, adresa se ispisuje ili označava na poleđini omota, odnosno kovertu pošiljke ili na levom gornjem delu adresne strane pošiljke.
Ukoliko se opredelite za neku od sledećih pismonosnih usluga, neohodno je da pri adresiranju pošiljaka unesete i dodatne podatke.

Tiskovina
Na adresnoj strani tiskovine, u gornjem levom uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku "Tiskovina" ili oznaku "Imprime".
Sekogram
Na adresnoj strani sekograma, u desnom gornjem uglu, pošiljalac je dužan da stavi oznaku
"Sekogram".
M vreća
Na svaki svežanj tiskovina koje su stavljene u posebne vreću, označava se adresa primaoca.
Vrednosna pošiljka
Vrednost pošiljke mora biti označena brojkama i slovima u važećoj valuti na području na kome je pošiljka primljena, na levom donjem delu adresne strane.
Otkupna pošiljka
Pošiljalac je dužan da, pored svoje pune adrese, u levom donjem uglu adresne strane, ispiše oznaku "Otkupnina" i iznos te otkupnine brojkama i slovima, odnosno izuzetno, ako je otkupni iznos manji od vrednosti pošiljke, pošiljalac je dužan da označi obe vrednosti.
Pismo sa povratnicom
Pri slanju pismonosne pošiljke čije uručenje primalac pismeno potvrđuje, pošiljalac, uz pismo, obavezno predaje i poseban obrazac "Povratnica", koji se nakon uručenja pošiljke vraća i uručuje pošiljaocu.
Aerogram
Aerogram, posebna avionska pošiljka koja sadrži isključivo pisano saopštenje na unutrašnjoj strani tipiziranog koverta, mora, na prednjoj strani, imati oznaku "Aerogramme", a može imati istu oznaku i na jeziku zemlje porekla.

Adresiranje paketskih pošiljaka[uredi]

Svaki paket mora da sadrži potpune adrese primaoca i pošiljaoca. Adresa primaoca ispisuje se u donjem desnom delu, a adresa pošiljaoca u gornjem levom delu adresne strane paketa, tj. strane sa najvećom površinom. Vrednost paketa mora biti označena brojkama i slovima u donjem levom delu adresne strane paketa i na paketskoj Sprovodnici.

Primer pravilno adresovanog avionskog koverta
Primer pravilno adresovanog otkupnog paketa

Adresiranje paketskih pošiljaka sa posebnim uslugama Svaki paket mora da sadrži potpune adrese primaoca i pošiljaoca. Adresa primaoca ispisuje se u donjem desnom delu, a adresa pošiljaoca u gornjem levom delu adresne strane paketa, tj. strane sa najvećom površinom. Vrednost paketa mora biti označena brojkama i slovima u donjem levom delu adresne strane paketa i na paketskoj Sprovodnici. Ukoliko se opredelite za neku od sledećih paketskih usluga, neohodno je da pri adresiranju pošiljaka unesete i dodatne podatke.

Otkupni paket
Ukoliko šaljete otkupni paket ispišite oznaku "Otkupnina" i njen iznos brojkama i slovima. Uz otkupni paket, dužni ste da predate i popunjen uplatni dokument, po kome će Vam biti doznačen otkupni iznos.

Paket sa povratnicom
Pri slanju paketske pošiljke čije uručenje primalac pismeno potvrđuje, pošiljalac, uz paket, obavezno predaje i poseban obrazac "Povratnica", koji se nakon uručenja paketa vraća i uručuje pošiljaocu.

Izdvojeni paket
Izdvojeni paket, odnosno paket čiji se prijem, prenos i uručenje vrši uz povećanu pažnju, obavezno nosi oznaku "Lomljivo", "Staklo" i dr.

Paket sa ličnim uručenjem primaocu
Paket sa ličnim uručenjem primaocu obavezno nosi oznaku "Lično".

Adresiranje ekspres pošiljaka[uredi]

Adresiranje pošiljaka vrši se na jasno numerisanom obrascu – adresnici. Popunjavanje adresnice može izvršiti pošiljalac ili kurir Post Ekspres-a

Primer pravilno popunjene adresnice

Vidi još[uredi]