Писање и слање писма

Извор: Викикњиге

Примери правилно попуњених образаца[уреди]

1. Налог за уплату – Образац намењен за уплату одређеног новчаног износа на текући рачун физичког или правног лица Nalogzauplatu.jpg

2. Полазни телеграм – Образац за пренос телеграфског саопштења Polazni_telegram.jpg

3. Потврда о пријему пошиљке – Образац који обавезно попуњава пошиљалац при предаји пошиљке са посебном услугом Potvrda_o_prijemu_posiljke.jpg

4. Упутнички телеграм – Образац намењен преносу одређеног новчаног износа телеграфским путем Uputnicki telegram.jpg

5. Потврда о уплати поштанске упутнице - Образац намењен преносу одређеног новчаног износа у роковима идентичним за пренос и уручење писмоносних пошиљака
Potvrda_o_uplati_postanske_uputnice.jpg

6. Повратница – Извештај о уручењу поштанске пошиљке
Povratnica.jpg

7. Пријемни лист са спроводницом – Образац који пошиљалац обавезно попуњава приликом предаје пакетске пошиљке на пренос Prijemni_list_sa_sprovodnicom.jpg

8. ПостНет упутница - Образац намењен преносу одређеног новчаног износа електронским путем PostNet_uputnica.jpg

9. Налог за уплату у корист текућег рачуна – Налог намењен за уплату одређеног новчаног износа на текући рачун физичког лица Nalog za uplatu u korist tekuceg racuna.jpg

10. Налог за исплату са текућег рачуна – Образац намењен за подизање готовине са текућег рачуна физичког лица Nalog_za_isplatu_sa_tekuceg_racuna.jpg

Адресирање писмоносних пошиљака[уреди]

На свакој пошиљци мора бити означена читко и јасно адреса примаоца која садржи све податке за брзу и тачну отпрему и уручење пошиљке. Адреса примаоца мора бити исписана, означена или налепљена (осим на вредносне пошиљке за које се употребљава посебна амбалажа за затварање) на десном делу адресне стране пошиљке и мора бити паралелна са њеном дужом страном.

Подаци у адреси пошиљке морају да буду назначени један испод другог и то на следећи начин:
1. Име и презиме или назив примаоца
2. Улица, кућни број улаза, спрат, број стана или поштански преградак са бројем, војна пошта са бројем, односно војна експедиција са бројем, село, насеље, засеок или ознака пост-рестант
3. Поштански број, назив одредишне поште и адресни код
4. одредишна земља за пошиљке у међународном саобраћају.
Поштански број, назив одредишне поште и адресни код морају бити исписани према званичним називу поште. Списак пошта са поштанским бројевима је истакнут у свим поштанским јединицама.

Пример правилно адресоване дописнице
Пример правилно адресованог обичног писма


На пошиљци која гласи на примаоца који је подстанар, у адреси, поред имена и презимена примаоца, морају да буду назначени и име и презиме станодавца. У унутрашњем саобраћају пошиљке се адресују ћирилицом или латиницом, а у међународном поштанском саобраћају само латиницом. Пошиљка за иностранство може бити адресована и писмом земље одредишта, под условом да су латиницом исписани одредишна пошта и назив одредишне земље.

Пример правилно адресованог авионског коверта

Адреса и остали подаци на исправама не могу се попуњавати графитном оловком. На свим пошиљкама са посебним услугама, као и пост-експрес пошиљкама, обавезна је адреса пошиљаоца, осим на пошиљкама на којима је назначено "за конкурс", "лицитацију" и сл.. Адреса пошиљака упућених на "пост-рестант" треба да садржи, поред пуне адресе пошиљаоца, и име и презиме примаоца пошиљке. Ако на пошиљци није означено место за адресу пошиљаоца, адреса се исписује или означава на полеђини омота, односно коверту пошиљке или на левом горњем делу адресне стране пошиљке.
Уколико се определите за неку од следећих писмоносних услуга, неоходно је да при адресирању пошиљака унесете и додатне податке.

Тисковина
На адресној страни тисковине, у горњем левом углу, пошиљалац је дужан да стави ознаку "Тисковина" или ознаку "Имприме".
Секограм
На адресној страни секограма, у десном горњем углу, пошиљалац је дужан да стави ознаку
"Секограм".
М врећа
На сваки свежањ тисковина које су стављене у посебне врећу, означава се адреса примаоца.
Вредносна пошиљка
Вредност пошиљке мора бити означена бројкама и словима у важећој валути на подручју на коме је пошиљка примљена, на левом доњем делу адресне стране.
Откупна пошиљка
Пошиљалац је дужан да, поред своје пуне адресе, у левом доњем углу адресне стране, испише ознаку "Откупнина" и износ те откупнине бројкама и словима, односно изузетно, ако је откупни износ мањи од вредности пошиљке, пошиљалац је дужан да означи обе вредности.
Писмо са повратницом
При слању писмоносне пошиљке чије уручење прималац писмено потврђује, пошиљалац, уз писмо, обавезно предаје и посебан образац "Повратница", који се након уручења пошиљке враћа и уручује пошиљаоцу.
Аерограм
Аерограм, посебна авионска пошиљка која садржи искључиво писано саопштење на унутрашњој страни типизираног коверта, мора, на предњој страни, имати ознаку "Аерограмме", а може имати исту ознаку и на језику земље порекла.

Адресирање пакетских пошиљака[уреди]

Сваки пакет мора да садржи потпуне адресе примаоца и пошиљаоца. Адреса примаоца исписује се у доњем десном делу, а адреса пошиљаоца у горњем левом делу адресне стране пакета, тј. стране са највећом површином. Вредност пакета мора бити означена бројкама и словима у доњем левом делу адресне стране пакета и на пакетској Спроводници.

Пример правилно адресованог авионског коверта
Пример правилно адресованог откупног пакета

Адресирање пакетских пошиљака са посебним услугама Сваки пакет мора да садржи потпуне адресе примаоца и пошиљаоца. Адреса примаоца исписује се у доњем десном делу, а адреса пошиљаоца у горњем левом делу адресне стране пакета, тј. стране са највећом површином. Вредност пакета мора бити означена бројкама и словима у доњем левом делу адресне стране пакета и на пакетској Спроводници. Уколико се определите за неку од следећих пакетских услуга, неоходно је да при адресирању пошиљака унесете и додатне податке.

Откупни пакет
Уколико шаљете откупни пакет испишите ознаку "Откупнина" и њен износ бројкама и словима. Уз откупни пакет, дужни сте да предате и попуњен уплатни документ, по коме ће Вам бити дозначен откупни износ.

Пакет са повратницом
При слању пакетске пошиљке чије уручење прималац писмено потврђује, пошиљалац, уз пакет, обавезно предаје и посебан образац "Повратница", који се након уручења пакета враћа и уручује пошиљаоцу.

Издвојени пакет
Издвојени пакет, односно пакет чији се пријем, пренос и уручење врши уз повећану пажњу, обавезно носи ознаку "Ломљиво", "Стакло" и др.

Пакет са личним уручењем примаоцу
Пакет са личним уручењем примаоцу обавезно носи ознаку "Лично".

Адресирање експрес пошиљака[уреди]

Адресирање пошиљака врши се на јасно нумерисаном обрасцу – адресници. Попуњавање адреснице може извршити пошиљалац или курир Пост Експрес-а

Пример правилно попуњене адреснице

Види још[уреди]