Latinske izreke

Извор: Викикњиге
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Latinske izreke

 • Ab Iove principium - (Od Jupitera početak - doslovno zn.). Počnimo sa najvažnijim

Ab Jove principium, Jovis omnia plena.

 • Acta est fabula - Predstava je završena - Svetonije pripisuje Avgustu
 • Ad kalendas Graecas - O grčkim kalendama (nikada)
 • Ad litteram - Doslovno
 • Alea iacta est - Kocka je bačena
 • Amor vincit omnia - Ljubav sve pobeđuje
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
 • Ancoras tollere - Dići sidra; odmagliti
 • Anima candida - Čista (poštena) duša
 • Ante meridiem - Pre podne
 • Arbiter elegantiae - Sudija otmenosti
 • Ars longa, vita brevis - Umetnost je duga, a život kratak
 • Ars poetica - Pesništvo
 • Asinus asinum vricat - Magarac magarca gladi
 • Audaces fortuna iuvat - Hrabrima pomaže sreća - Vergilije
 • Audiautur et altera pars - Neka se čuje i druga strana
 • Aurora musis amica est - Zora je muzama prijateljica
 • Ave Caesarae, morituri te salutant! - Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umreti) te pozdravljaju
 • Bellum omnium in omnes - Rat sviju protiv svih
 • Vene vixit qui bene latuit - Dobro je živeo ko je neopažen živeo - Rene Dekart
 • Bibere humanum est, ergo bibamus - Piti je ljudski, zato pijmo
 • Bovi imponere clitellas - Volu staviti samar
 • Casus belli - Povod za rat, događaj koji opravdava rat
 • Certo certius - Sigurnije od sigurnoga
 • Carpe Diem - Iskoristi dan
 • Citius, altius, fortius! - Brže, više, hrabrije!
 • Claude os, aperi oculos! - Ćuti i gledaj!
 • Cogito, ergo sum - Mislim, dakle jesam (Mislim, dakle postojim) - Rene Dekart
 • Cogito, ergo non credo. - Mislim, dakle ne verujem.
 • Conditio sine qua non - Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)
 • Cornix cornici oculos non effodiet - Vrana vrani oko ne vadi
 • Cornu copiae - Rog izobilja
 • Credo ut intelligam! - Verujem da bih spoznao
 • Cui bono? - U čiju korist?
 • Cuiusvis hominis set errare - Svaki čovek mora da greši
 • Cum grano salis - Sa zrnom soli - ima skrivena poruka o kojoj treba razmisliti
 • De gustibus non disputandum est - O ukusima ne vredi raspravljati
 • Deus ex machina - (Bog iz mašine - doslovno zn.). Neočekivano rešenje
 • Diem perdidi - Izgubio sam dan
 • Dies diem docet - Dan dan poučava
 • Divide et impera - Zavadi pa vladaj
 • Divitiarum et formae gloria fluxa est - Krhka je slava bogatstva i zlata - Salustije
 • Dixi et salvavi animam meam - Rekoh i spasih svoju dušu
 • Do ut des - Daj da bi dobio
 • Domine, domine domine sunt - Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra reči)
 • Dulce cum utili - Ugodno sa korisnim
 • Dulce enim etiam nomen est pacis - Slatko je već i ime mir - Ciceron
 • Dum spiro spero - Dok dišem (živim), nadam se
 • Dura lex sed lex - Tvrd je zakon ali je zakon
 • Eppur si muove! - Ipak se okreće! - Galileo Galilej
 • Equi donati dentes non inspiciuntur - Poklonu se u zube ne gleda
 • Errare humanum est - Ljudski je grešiti
 • Ex nihilo nihil fit - Iz ničega ništa ne nastaje
 • Ex tempore - Odmah, smesta
 • Experientia docet - Iskustvo poučava - Vergilije
 • Facio ut facias - Učini da bi ti bilo učinjeno
 • Fama volat! - (Glas leti! - doslovno zn). Vest se brzo širi
 • Fama volat, scripta manet. (Glas leti, napisano ostaje - doslovno zn). Rečeno je prolazno (nepouzdano), napisano traje.
 • Fas est et ab hoste doceri - I od neprijatelja treba učiti
 • Festina lente! - Požuri polako!
 • Fide, sed cui, vide! - Veruj, samo pazi kome veruješ
 • Finis coronat opus - Konac delo krasi
 • Fortasse erit, fortasse non erit - Možda će biti, možda neće biti
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Slava Bogu i na Zemlji mir ljudima dobre volje
 • Gratia gratiam parit! - Ljubav rađa ljubav!
 • Hanibal ante portas - (Hanibal je pred vratima - doslovno zn.). Nastupila je opasnost.
 • Historia magistra vitae est - Istorija je učiteljica života
 • Hoc loco - Na ovom mestu (ovde)
 • Hodie mihi, cras tibi - Danas meni, sutra tebi
 • Homo sui iuris - Samostalan, nezavisan čovek
 • Homo homini lupus est - Čovek je čoveku vuk
 • Honores mutant mores - Počasti menjaju ponašanje (navike)
 • Id est - To jest
 • Ignoramus et ignoramibus - Ne znamo, a nećemo nikada ni znati
 • Ignorantia legis non excusat - Nepoznavanje zakona nije izgovor
 • Ignorantia (iuris) nocet - Neznanje (prava) škodi
 • Imago animi sermo est - Govor je slika duše - Ciceron
 • In dubio pro reo - (U sumnji blaže po učinioca - doslovno zn). U sumnji treba suditi blaže
 • In rebus adversis meliora sperare memento - U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena (Posle kiše sunce sija)
 • In vino veritas - U vinu je istina
 • Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) - Među oružjem muze ćute (nema umetnosti za vreme rata)
 • Inter nos - Među nama
 • Intus, intus est Troianus equus - Unutra, unutra je trojanski konj (Opasnost je blizu)
 • Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - *Propisi prava su: pošteno živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati
 • Ius est ars boni et aequi - Pravo je umetnost dobrog i jednakog
 • Ius orbitur vi - Sila sahranjuje pravo
 • Iustitia omni auro carior - Pravičnost je od sveg zlata skupocenija - Ciceron
 • Iustitia regnorum fundamentum - Pravičnost je (treba da bude) osnov vladavine
 • Lapsus calami - Omaška u pisanju
 • Lapsus linguae - Omaška u govoru
 • Lapsus memoriae - Omaška u pamćenju
 • Labor omnia facit - Rad čini sve
 • Labor omnia vincit - Rad sve pobeđuje (u radu je spas)
 • Legalitas regnorum fundamentum - Zakonitost je temelj država
 • Leve fit, quod bene fartur, onus - Teret postaje lakši kad se spretno nosi
 • Libertati viam facere - Otvarati put slobodi
 • Lupus in fabula - (Vuk u priči - doslovno zn.). Mi o vuku, a vuk na vrata.
 • Magni nominis umbra - Senka značajnog čoveka - Lukan
 • Mala herba cito crescit - Korov brzo raste
 • Malum discordiae - Jabuka razdora
 • Manifestum non eget probatione - Očiglednu stvar ne treba dokazivati
 • Manu propria - Svojeručno
 • Manus manum lavat - Ruka ruku mije
 • Mea parvitas - Moja malenkost
 • Medeis ageometretos eisito! - Niko ko ne zna geometriju, neka ne ulazi!
 • Medio tutisimus ibis - Sredinom je najbolje ići - Ovidije
 • Medium tenuere beati - Sredine se drže blaženi
 • Melius non incipient, quam desinunt - Bolje ne počinjati, nego stati na pola
 • Mens sana in corpore sano - Zdrav duh u zdravom telu (Ako je zdrav duh zdravo je i telo)
 • Mutum est pictura poema - Slika je nema pesma
 • Nec Hercules contra duos - Ni Herakle (ne može) protiv dvojice
 • Noli turbare circulos meos - (Ne diraj moje krugove - doslovno zn.). Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. - Arhimed
 • Nolite iacere margaritas ante porcos - Ne bacajte bisere pred svinje
 • Nomen est omen - Ime je predznak
 • Nomina sunt odiosa - (Imena su mrska - dosl. značenje) Imena (ne treba) pominjati
 • Non omnia possumus omnes - Ne možemo svi sve
 • Non progredi est regredi - Ne napredovati znači nazadovati
 • Non quis, sed quid - Ne ko, već šta
 • Non scholae, sed vitae discimus - Ne za školu, već za život učimo
 • Nosce te ipsum - Upoznaj sebe samog - latinski prevod Sokratove misli
 • Nulla regula sine exceptione - Nijedno pravilo nije bez izuzetka
 • Nullum crimen, nullum poena sine lege - Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.
 • O tempora, o mores! - Čudnih li vremena, čudnih li običaja! - Ciceron
 • Omne principium difficile est - Svaki početak je težak
 • Omnia mea mecum porto - Sve svoje sa sobom nosim
 • Omnium rerum mensura homo - Čovek je mera svih stvari
 • Orate, ne intretis in tentationem - Molite se da ne dođete u iskušenje - Isus Hrist
 • Per aspera ad astra - Kroz trnje do zvezda
 • Persona grata - Poželjna (draga) osoba
 • Persona non grata - Nepoželjna osoba
 • Piscem natare doces - Učiš ribu da pliva
 • Plus, minus - Više, manje (otprilike)
 • Post hoc, ergo propter hoc - Posle ovog, dakle zbog ovog
 • Post meridiem - Posle podne
 • Post scriptum - Posle onoga što je napisano
 • Potentes potenter tormenta patientur - Ko se služi silom, od sile će i poginuti
 • Potins sero quam numquam - Bolje ikada nego nikada
 • Prima virtus set vitio carere - Najvažnija vrlina je biti bez mana
 • Primum vivere, deinde philosophari - Prvo živeti, onda filozofirati
 • Primus inter pares - Prvi među jednakima po rangu
 • Procul a Iove procul a fulmine - (Daleko od Jupitera, daleko od groma!- dol. značenje) *Dalje od moćnih, dalje od njihovog besa.
 • Pulsate et opekietur vobis - Kucajte i otvoriće vam se
 • Quae nocent, saepe docent - Što škodi, često uči
 • Quidquid latine dictum sit, altum viditur - Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro
 • Quisque suorem verborum optimus interpres - Svako je najbolji tumač svojih reči
 • Quo vadis, Domine? - Kuda ideš, Gospode? - apostol Petar uputio Hristu
 • Recta linea brevissima, recta via tutissima - Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji
 • Reliquiae reliquiarum - Ostatak ostatka
 • Repetitio mater studiorum est - Ponavljanje je majka znanja
 • Res, non verba - Dela, ne reči
 • Res publica - Opšta (javna) stvar
 • Risu inepto res ineptior nulla est - Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumesnog) smeha
 • Risum teneatis? - Možete li da se ne nasmejete?
 • Sapienti sat - Pametnome dosta
 • Sapiens homo omnia sea secum portat - (Pametan čovek sve svoje sobom nosi - doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno
 • Scio sed Carthaginem necesse delere est - Mislim da Kartaginu treba razoriti (Scipio Afrikanis - rimski senator)
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. - Uvek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao
 • Senatus Romanus populusque - Rimski senat i narod
 • Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde
 • Sic itur ad astra - Dotaći zvezde
 • Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava sveta
 • Sine lingua Latina nullum inteligentia - Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja
 • Sine lege autem poena conscientia est - Kada nema zakona, kazna je savest
 • Si vis pacem, para bellum - Ako želiš mir, spremaj se za rat
 • Sub rosa - (Ispod ruže - doslovno zn.). U tajnosti, u poverenju
 • Sub voce - Pod rečju
 • Suaviter in modo, fortier in re! - U načinu blago, u suštini nepropustljivo!
 • Sunt facta verbis difficiliora - Teža su dela nego reči - Ciceron
 • Surdo fabulam naras - Gluvom pričaš priču (uzalud mu govoriš)
 • Tabula Pythagorica - Tablica množenja
 • Tabula rasa - (Izbrisana tablica - doslovno zn.). Čistina
 • Tantum possumus quantum scimus - Toliko možemo koliko znamo
 • Tempori parce! - Štedi vreme!
 • Teneo te, Africa! - Držim te, Afriko! - Svetonije pripisao Cezaru
 • Tertium non datur - Trećega nema
 • Testis unus, testis nullus! - Jedan svedok nikakav svedok!
 • Timeo Danaos et donna ferentes - Bojim se Danajaca i kada darove nose
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni - Vergilije
 • Tu quoque, Brute, mi fili? - Zar i ti, sine Brute? - Cezar
 • Ubi bene, ibi patria - Gde je dobro tamo je domovina
 • Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proleće
 • Unusquisque suae fortunae faber est - Svako je kovač svoje sreće
 • Urbs aeterna - Večni grad (Rim)
 • Usus est optimus magister - Iskustvo je najbolji učitelj - Ciceron
 • Ut ameris, ama - Da bi bio voljen, voli!
 • Ut sementem feceris, ita metes - Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti
 • Vae victis - Teško pobeđenima
 • Veni, vidi, vici - Dođoh, videh, pobedih - Gaj Julije Cezar
 • Venies sub dentem - Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)
 • Verba volant scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje
 • Veritas vincit - Istina pobeđuje
 • Vinum et pueri verices - Deca i pijanci ne lažu
 • Virtus, non copia vincint - Pobeđuje hrabrost, a ne mnoštvo
 • Vis legis - Sila zakona
 • Vivere est militare! - Živeti znači boriti se! (Život je borba!)
 • Votum separatum - Izdvojeni glas
 • Vox populi, vox dei - Glas naroda je božji glas