Кувар:Čorba od brokolija i prokelja

Izvor: Викикњиге

Potrebni sastojci[uredi]

(za oko 5 li­ta­ra čor­be)

 • 3 li­tra pi­le­će su­pe
 • 200 g pra­zi­lu­ka
 • 100 g pro­ke­lja
 • 0,5 kg oči­šće­nog krom­pi­ra
 • 250 g bro­ku­la
 • 1 šar­ga­re­pa
 • 750 g oči­šće­nog krom­pi­ra
 • 3 ka­ši­či­ce su­vog za­či­na
 • 2 koc­ke za su­pu
 • 2 fe­fe­ron­ke (ako volite)
 • 0,5 li­tra mle­ka
 • ka­ši­ka vin­skog sir­će­ta
 • po ka­ši­či­ca mi­ro­đi­je i per­šu­no­vog li­sta, so, mle­ve­ni bi­ber

Priprema[uredi]

U 2 li­tra vri­ju­će su­pe do­da­ti pra­zi­luk, pro­kelj i krom­pir, sve ise­če­no na ko­ma­di­će. Lo­nac po­klo­pi­ti i ku­va­ti po­la sa­ta pa do­da­ti bro­ku­le raz­dvo­je­ne na cve­ti­će i ku­va­ti još 2 mi­nu­ta. Za­tim sklo­ni­ti sa va­tre,

do­da­ti osta­tak su­pe pa štap­nim mik­se­rom sve do­bro iz­mik­sa­ti.

Lo­nac vra­ti­ti na va­tru, do­da­ti šar­ga­re­pu i krom­pir ise­če­ne na koc­ki­ce, su­vi za­čin, koc­ke za su­pu i fe­fe­ron­ke ise­če­ne na ko­lu­to­ve pa uz po­vre­me­no do­da­va­nje po ma­lo mle­ka ku­va­ti da po­vr­će omek­ša. Za­tim do­da­ti

sir­će i sit­no sec­ka­nu mi­ro­đi­ju, krat­ko pro­ku­va­ti i sklo­ni­ti sa va­tre. Po­bi­be­ri­ti, po po­tre­bi do­so­li­ti i po­su­ti sit­no sec­ka­nim per­šu­no­vim li­stom.