Autoked/Izmene svojstava objekata

Izvor: Викикњиге

Komanda:Ddmodify[uredi]

Primenom komande Ddmodify se mogu menjati parametri odabranog elementa(geometrijska i ostala svojstva njegovog izgleda).Posle izbora <Modify><Properties> bira se element za koji se vrše promene. Paleta Properties je različite u zavisnosti od tipa obeleženog objekata. Selektovanjem pojedinih stavki u pomoćenom prozoru može se promeniti sve osobine koje su navedene u već postojećoj tablici:

 • boja
 • sloj
 • vrsta linije
 • debljina linije
 • paramerti štampe


Izmene svojstva objekata-primer za liniju[uredi]

Ako se pri odabiru elementa izabere linija,u Properties paleti se pojavljuju dve grupe osobina i odgovarajućih vrednosti:opšte i geometrijske,koje zavise od vrste odabranog elementa.U zajedničke karakteristike objekata spadaju:boja,pripadnost sloju kao i tip linije,razmena(ako je izabran neki od tipova isprekidane linije).U posebne karakteristike spadaju:kordinate početne i krajnje tračke (Pick Point dugme ѕa promenu položaja)dužina linije merena projekcijom u pravcima koordinatnih osa ili samog objekta kao i ugao koji linija zaklapa u odnosu na pozitivni pravac X ose.Ako se pri odabiru obuhvate dva ili više elemenata bice omogućena promena samo njihovih zajedničkih parametara.Izmene svojstva objekata-primer za kružnicu[uredi]

Opšte karakteristike su kao i u slučaju linije, ali su parametri za određivanje posebnih (geometrijskih) karakteristika različiti od karakteristika linije. Moguće je odrediti:

 • novi položaj za koordinatu centra
 • veličinu poluprečnika kružnice

od pratećih informacija mogu se videti prečnik (Diameter), obim (Circumference) i površina (Area) odabranog objekta.


Izmene svojstva objekata-primer za tekst[uredi]

Ako se komanda Ddmodify primeni nad nekim elementom teksta pored opštih na raspolaganju će biti i sledeći parametri:

 • položaj tačke prema kojoj se vrši poravnanje teksta(Insertion Point)
 • promena sadržaja (Contents)
 • promena stila (Style)
 • promena načina poravnanja (Justify)
 • promena pravca ispisivanja (Direction)
 • promena vrednosti za širinu (Width),visinu (Text Heigth) i ugao rotacije (Rotation)


Izmene svojstva objekata-primer za poliliniju[uredi]

U slučaju da se kao element odabere polilinija uz opšte karakteristike se prikazuju sledeći parametri:

 • izbor algoritma po kojem će se iz segmentnog oblika generisati kriva (Fit/Smooth)
 • mogućnost automatskog zatvaranja polja koje obrazuju njeni segmenti (Closed)
 • način primene nekog od tipova isprekidanih linija(LT Gen)
 • koordinate pojedinih temena polilinije (Vertex Listing) moći će da se pročitaju samo kao informacija