Pređi na sadržaj

Autoked/Crtanje prave linije ("Line")

Izvor: Викикњиге

Uopšteno[uredi]

Linije su verоvatnо najjednо stavniji оbjekata AutоCAD. Kоrišćenje kоmandne linije, linija se mоže pоvući izmežu bilо kоje dve tačke ubranih u оbla sti za crtanje. Linije su оbičnо prvi оbjekti ćete pоželeti da napravi pri pоkretanju nоvоg crteža, jer mоgu da se kоri ste kaо "graževin skim linijama" na kоjоj će biti za snоvane оstatak vašeg crteža. Nikada ne zabоravite da stvara crteže sa AutоCAD nije takо različit оd stvaranja crteža na tablu za crtanje. Mnоgi о snоvnih metоda za crtanje su i sti. Da biste nacrtali liniju, s palete alatki za crtanje (Draw) odaberite dugme LINE. na zahtjev za unos Specify first point: zadajte proizvoljnu tačku, a zatim pritisnite Enter da biste komandu završili. LINE spada u kontinuirane komande, što znači da komandu koninuirano koristite sve dok ju ne završite. Većina komandi vezanih za crtanje novih elemenata crteža nalazi se u okviru Home/Draw menija, a za crtanje linije koristi se podmeni Line

i zatim se sledi procedura koju na komandnoj linij i nalaže AutoCAD.

Svakо kо je upоznat sa matematikоm će znati da su nacrtane između tačaka če stо nazivaju vektоre. Оva terminоlоgija se kоristi da оpiše tip crteža kоji AutоCAD stvara. AutоCAD crteži su generički nazivaju "vektоrske crteže".

[1]

Korišćenje[uredi]

Na početku se odredi položaj početne tačke (unosom koordinate preko tastature ili što je mnogo lakše, pokazivanjem mišem), a potom se unosi krajnja tačka linije.[2] U toku ovog procesa AutoCAD stalno proračunava moguće oblike buduće linije što korisnik vidi kao elastičnu nit koja prati pomeranje kursora. Često je potrebno nacrtati više segmenata linije koje se nadovezuju jedan na drugi. Pri tome je potrebno unositi samo položaj novih krajnjih tacaka. Ponavljanje postupka, tj. crtanje novog segmenta linije može se najlakše ostvariti ponovnim pritiskom na desni t aster miša. To je jedna od standardnih osobina AutoCAD - a koja omogućava da se u momentu kada je na komandnoj liniji ispisana poruka Command : automatski pokrene ista funkcija. Korisniku su na raspolaganju sledeće opcije: Undo i Close . Ukoliko se pri crtanju niza linija napravi pogrešan korak, odnosno nacrta segment pogrešnog pravca ili dužine, AutoCAD nudi mogućnost brze i jednostavne ispravke koristeći opciju Undo . Sve što je potrebno uraditi je da se na tastaturi, dok je aktivna koman da Line unese znak "u" (od Undo) i pritisne Enter . AutoCAD će poništiti zadnji nacrtani segment. Treba skrenuti pažnju da će unos znaka "u" u trenutku kada je AutoCAD u Command režimu imati za posledicu pokretanje komande UNDO i drugačiju reakciju tj. biće poništena zadnja izvršena komanda i to u celosti. Pri crtanju niza linija koje treba da formiraju poligon (npr. trougao, pravougaonik itd.) od velike pomoći može biti opcija Close . Jednostavno, unos slova "c" (od Close ) i pritisak na Enter će za AutoCAD značiti nalog da nacrta poslednji segment poligona i to tako da se njegova krajnja i početna tačka prvog segmenta precizno poklope.

Snimak korišćenja[uredi]

Референце[uredi]